Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Yn yr adran hon cewch drosolwg o'r holl rolau gwirfoddoli sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae modd lawrlwytho rhagor o wybodaeth am bob rôl ar ochr dde'r sgrin hon,cysylltwch a nii gael y ffurfleni cais yma yn Gymraeg. Cewch hefyd ffurflen gais fer y gallwch ei hanfon atom iwales_volunteering@diabetes.org.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os byddai'n well gennych gael sgwrs â ni am beth y gallwch ei wneud, ffoniwch ni ar 029 2066 8276 neu e-bostiwch ni ar y cyfeiriad uchod. Rydym bob tro'n hapus i glywed gennych.

Gwirfoddolwr Digwyddiadau

Events%20Volunteer.jpg

Fel Gwirfoddolwr Digwyddiadau byddwch yn:

 • Cefnogi Diabetes UK Cymru mewn digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, megis ein Sioeau Teithiol Byw yn Iach
 • Cynrychioli'r elusen mewn digwyddiadau yn eich ardal leol
 • Siarad ag aelodau'r cyhoedd am ddiabetes a'n gwaith
 • Dosbarthu taflenni gwybodaeth mewn digwyddiadau
 • Cyfeirio pobl i'w gwasanaethau diabetes lleol
 • Dewis digwyddiadau yn ôl eich amserlen ac os ydych ar gael

Aseswr Risg

Rsz_Risk%20Assessor.jpg

Fel Aseswr Risg byddwch yn:

 • Cael hyfforddiant gan eich swyddfa leol
 • Dangos ymwybyddiaeth o'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â diabetes Math 2
 • Defnyddio'r sgôr risg diabetes i asesu aelodau'r cyhoedd
 • Esbonio manteision ffordd o fyw iach ac actif
 • Cyfeirio pobl i'r gwasanaethau priodol yn ôl yr angen

Lleisiau Diabetes

WNS_120614_Diabetes_Senedd_021.jpg

Fel Llais Diabetes, byddwch yn:

 • Ymgyrchu dros wasanaethau diabetes gwell yng Nghymru
 • Gweithredu ar faterion sy'n effeithio arnoch chi
 • Cael cyngor ar ymgyrchu
 • Cael deunydd darllen a argymhellir a thempledi
 • Ymuno â rhwydwaith o bobl sy'n cydweithio
 • Cynrychioli safbwyntiau cleifion ar lefel leol
 • Cael diweddariadau rheolaidd ar ein gwaith ledled Cymru

Gwirfoddolwr y Cyfryngau

Media%20Volunteer.jpg

Fel Gwirfoddolwr y Cyfryngau byddwch yn:

 • Fodlon siarad am eich profiadau o ddiabetes, boed eich bod â'r cyflwr neu'n adnabod rhywun sydd â'r cyflwr.
 • Cymryd rhan mewn ystod o gyfweliadau â'r cyfryngau, gallai hyn gynnwys siarad â newyddiadurwyr o bapurau newydd, ar y teledu neu'r radio.
 • Datblygu perthynas â'r cyfryngau lleol yn eich ardal i godi ymwybyddiaeth am ddiabetes yng Nghymru.
 • Cael cais i roi sylwadau i'r cyfryngau i gefnogi ymgyrch Diabetes UK neu ddigwyddiad codi arian.
 • Gweithio gyda'r Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu i ddod o hyd i gyfrwng addas i chi rannu'ch stori.

Siaradwr Gwirfoddol

Volunteer%20Speaker.jpg

Fel Siaradwr Gwirfoddol byddwch yn:

 • Dod yn rhan o'n rhwydwaith o siaradwyr
 • Codi ymwybyddiaeth o ddiabetes a gwaith Diabetes UK yn eich cymuned
 • Cael hyfforddiant i siarad am ddiabetes a'r ffactorau risg
 • Cyflwyno trafodaethau a chyflwyniadau mewn amryw ddigwyddiadau a lleoliadau gan gynnwys diwrnodau ymwybyddiaeth o iechyd, swyddfa cwmni neu grwpiau cymunedol lleol

Gwirfoddolwr Digwyddiadau i'r Teulu

Family%20Events%20Volunteers.jpg

Fel Gwirfoddolwr Digwyddiadau i'r Teulu byddwch yn:

 • Mynd i Ddigwyddiad i'r Teulu Diabetes UK
 • Cefnogi gweithgareddau i blant a phobl ifanc
 • Creu amgylchedd cefnogol i blant a phobl ifanc ddysgu a rhannu profiadau o'u diabetes
 • Sicrhau amgylchedd diogel, cyfeillgar a hwyl ar gyfer gweithgareddau
 • Cael hyfforddiant ac ymgymryd â gwiriadau perthnasol

Swyddog Cefnogi a Datblygu Grwpiau Lleol

Local%20Groups%20SD%20Vol.jpg

Fel Gwirfoddolwr Cefnogi Grwpiau, byddwch yn:

 • Cefnogi gwaith eich Grŵp agosaf
 • Cynorthwyo ag amserlen cyfarfodydd y Grŵp
 • Gwneud gwaith hyrwyddo ar ran y Grŵp
 • Cynorthwyo â gwefannau'r Grŵp, lle bo angen
 • Recriwtio aelodau newydd i'r Grŵp
 • Ymchwilio i ardaloedd lleol a gweithio gyda'ch swyddfa leol

Ewch allan, cwrddwch â'r cyhoedd, gwnewch wahaniaeth!

Back to Top
Brand Icons/Telephonecheck - FontAwesomeicons/tickicons/uk