Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Adnoddau'r Cyfryngau

Ymholiadau'r Wasg

Os ydych yn newyddiadurwr neu'n ymchwilydd ag ymholiad, cysylltwch â'n Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu, Ffion Haf Lewis trwy e-bostio ffion.lewis@diabetes.org.uk neu drwy ffonio 029 2035 3976.

Gallwn hefyd ddarparu llefarydd ar ran y sefydliad neu astudiaethau achos a all siarad yn hyderus â'r cyhoedd am ystod o faterion sy'n gysylltiedig â diabetes yn y Gymraeg a'r Saesneg.

DITN%20-%20CY.jpg

Diabetes yng Nghymru: Ffeithiau Allweddol

Faint o bobl yng Nghymru sydd â diabetes neu mewn perygl o'i ddatblygu?

  • Mae 173,000 o bobl yn byw â diabetes yng Nghymru, ac mae gan 60,000 arall ddiabetes heb fod yn ymwybodol ohono neu heb gael cadarnhad diagnosis.
  • Amcangyfrifir bod risg uchel i 350,000 arall o ddatblygu diabetes.
  • Rydym yn amcangyfrif y bydd 288,000 o bobl â diabetes yng Nghymru erbyn 2025.
  • Mae tua 10 y cant o bobl â diabetes Math 1 ac mae tua 90 y cant o bobl â diabetes Math 2

Pam mae diabetes yn fater mor ddifrifol?

  • Diabetes yw'r achos mwyaf o ddallineb ymhlith pobl o oedran gweithio, methiant yr arennau, strôc, llawdriniaethau i dorri'r droed i ffwrdd a chlefyd cardiofasgwlaidd.
  • Rydym yn amcangyfrif bod 3,750 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru oherwydd diabetes, sydd 1,200 yn fwy o farwolaethau na'r disgwyl.
  • Bydd risg uwch i un o bob pump o blant â diabetes Math 1 ddatblygu cetasidosis diabetig, sy'n gyflwr sy'n peryglu bywyd sy'n galw am ofal meddygol brys.

Beth yw effaith diabetes ar y GIG yng Nghymru?

  • Amcangyfrifir bod GIG Cymru yn gwario £500 miliwn y flwyddyn ar ddiabetes; sef 10 y cant o'i gyllideb flynyddol.
  • Mae 15 i 20 y cant o gleifion ysbyty mewnol yn bobl â diabetes.
  • Maen nhw'n debygol o aros yn yr ysbyty dri diwrnod yn hirach ar gyfartaledd na phobl heb ddiabetes.

Adrodd ar ddiabetes: Canllaw i Newyddiadurwyr

Rydym wedi cynhyrchu'r canllawiau canlynol i gynorthwyo newyddiadurwyr wrth adrodd yn gyfrifol ar ddiabetes a materion sy'n gysylltiedig â'r cyflwr.

Lawrlwythwch Diabetes in the News: A Guide for Journalists on Reporting on Diabetes (PDF, 549KB)

Back to Top
Brand Icons/Telephonecheck - FontAwesomeicons/tickicons/uk