Coronavirus (COVID-19)

Advice for people with diabetes and their families

Save for later

Adnoddau'r Cyfryngau

Ymholiadau'r Wasg

Os ydych yn newyddiadurwr neu'n ymchwilydd ag ymholiad, cysylltwch â'n Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu, Ffion Haf Lewis trwy e-bostio ffion.lewis@diabetes.org.uk neu drwy ffonio 029 2035 3976.

Gallwn hefyd ddarparu llefarydd ar ran y sefydliad neu astudiaethau achos a all siarad yn hyderus â'r cyhoedd am ystod o faterion sy'n gysylltiedig â diabetes yn y Gymraeg a'r Saesneg.

DITN%20-%20CY.jpg

Diabetes yng Nghymru: Ffeithiau Allweddol

Faint o bobl yng Nghymru sydd â diabetes neu mewn perygl o'i ddatblygu?

  • Mae 173,000 o bobl yn byw â diabetes yng Nghymru, ac mae gan 60,000 arall ddiabetes heb fod yn ymwybodol ohono neu heb gael cadarnhad diagnosis.
  • Amcangyfrifir bod risg uchel i 350,000 arall o ddatblygu diabetes.
  • Rydym yn amcangyfrif y bydd 288,000 o bobl â diabetes yng Nghymru erbyn 2025.
  • Mae tua 10 y cant o bobl â diabetes Math 1 ac mae tua 90 y cant o bobl â diabetes Math 2

Pam mae diabetes yn fater mor ddifrifol?

  • Diabetes yw'r achos mwyaf o ddallineb ymhlith pobl o oedran gweithio, methiant yr arennau, strôc, llawdriniaethau i dorri'r droed i ffwrdd a chlefyd cardiofasgwlaidd.
  • Rydym yn amcangyfrif bod 3,750 o farwolaethau bob blwyddyn yng Nghymru oherwydd diabetes, sydd 1,200 yn fwy o farwolaethau na'r disgwyl.
  • Bydd risg uwch i un o bob pump o blant â diabetes Math 1 ddatblygu cetasidosis diabetig, sy'n gyflwr sy'n peryglu bywyd sy'n galw am ofal meddygol brys.

Beth yw effaith diabetes ar y GIG yng Nghymru?

  • Amcangyfrifir bod GIG Cymru yn gwario £500 miliwn y flwyddyn ar ddiabetes; sef 10 y cant o'i gyllideb flynyddol.
  • Mae 15 i 20 y cant o gleifion ysbyty mewnol yn bobl â diabetes.
  • Maen nhw'n debygol o aros yn yr ysbyty dri diwrnod yn hirach ar gyfartaledd na phobl heb ddiabetes.

Adrodd ar ddiabetes: Canllaw i Newyddiadurwyr

Rydym wedi cynhyrchu'r canllawiau canlynol i gynorthwyo newyddiadurwyr wrth adrodd yn gyfrifol ar ddiabetes a materion sy'n gysylltiedig â'r cyflwr.

Lawrlwythwch Diabetes in the News: A Guide for Journalists on Reporting on Diabetes (PDF, 549KB)

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk