Save for later

Y gau a'r gwir

Mae llawer o chwedlau a chamsyniadau am diabetes. Dyma help llaw i chi chwynnu'r ffeithiau o'r ffug.

Gallwch chi ddal diabetes oddi wrth rywun arall

Er na wyddom yn union beth sy'n achosi diabetes, fe wyddom yn dda nad yw'n heintus – allwch chi mo'i ddal fel annwyd neu'r ffliw. Mae'n debyg bod rhyw achos genetig, yn enwedig gyda diabetes Math 2, ond mae ffactorau eraill hefyd yn chwarae rhan.

Mae bwyta gormod o siwgr yn achosi diabetes

Cymysgedd o ffactorau genetig a ffactorau eraill sy'n achosi diabetes. Er hyn, os ydych yn rhy drwm byddwch yn fwy tebyg o gael diabetes Math 2, felly os oes hanes o diabetes yn eich teulu, syniad da yw i chi fwyta'n iach a gwneud digon o ymarfer corff i reoli'ch pwysau.

Diabetes ysgafn yw diabetes Math 2

'Does y ffasiwn beth â diabetes ysgafn. Mae pob math o diabetes yr un mor ddifrifol, ac yn gallu achosi problemau iechyd difrifol os na chaiff ei drin yn iawn.

Mae pobl â diabetes yn mynd yn ddall yn y pen draw

Er mai diabetes yw prif achos dallineb mewn pobl o oedran weithio ym Mhrydain, mae ymchwil wedi dangos bod modd i chi leihau'r perygl i chi ddatblygu'r problemau sy'n dod yn sgîl diabetes – fel niwed i'ch llygaid – os byddwch yn:

  • rheoli pwysedd a glwcos eich gwaed
  • gwneud digon o ymarfer corff
  • cadw eich pwysau i lawr
  • rhoi'r gorau i smygu.

Ddylech chi ddim gyrru car os oes diabetes gennych

Cyhyd â'ch bod yn rheoli'ch diabetes yn dda, mae ymchwil wedi dangos bod pobl â diabetes yr un mor ddiogel ar y ffyrdd â phawb arall. Er hyn, mae rhai yn dal i gredu nad yw pob â diabetes yn ddiogel wrth yrru, ac mae Diabetes UK wrthi ar hyn o bryd yn ymgyrchu yn erbyn y rheolau sy'n gwahardd pobl sydd ar inswlin rhag gyrru rhai mathau o gerbydau.

There may be some considerations to take into account with your diabetes before taking up a new exercise regime – talk to your healthcare team for more information.

Mae pobl â diabetes yn methu gwneud chwaraeon

Edrychwch ar Steve Redgrave, y rhwyfwr Olympaidd llwyddiannus; Gary Mabbutt, cyn-gapten Tottenham Hotspur; neu ar y llu o bobl eraill â diabetes sy'n rhedeg ym marathon Llundain bob blwyddyn. Syniad da yw i bobl â diabetes wneud ymarfer corff fel rhan o ffordd iach o fyw. Trwy wneud ymarfer corff, gallwch helpu osgoi'r problemau sy'n dod yn sgîl diabetes, fel clefyd y galon. Efallai y bydd rhaid i chi ystyried rhai pethau ynghylch rheoli eich diabetes cyn cychwyn ar unrhyw gwrs o ymarfer corff, a syniad da yw i chi siarad gyda'ch tîm gofal iechyd yn gyntaf.

Mae pobl â diabetes yn methu bwyta fferins na siocled

Os oes gennych diabetes, gallwch fwyta fferins (losin, taffi, da da ac ati) yr un fath â phobl eraill, os byddwch yn eu bwyta fel rhan o ddiet cytbwys. Cofiwch fod fferins yn aml yn llawn braster a chalorïau, felly mae eisiau bod yn ofalus am faint rydych chi'n eu bwyta, yn enwedig o ydych cji'n trïo colli pwysau.

Mae pobl â diabetes yn fwy tebyg o ddal annwyd neu afiechyd arall

Dydych chi ddim yn fwy tebyg o ddal annwyd neu afiechyd arall os oes diabetes gennych. Er hyn, peth call yw i bobl â diabetes gael eu brechu rhag y ffliw. Mae hyn oherwydd y bydd unrhyw haint yn amharu ar reolaeth glwcos eich gwaed, gan gynyddu'r perygl i lefelau glwcos eich gwaed godi'n rhy uchel, ac i'r rhai sydd â diabetes Math 1, cynyddu perygl ketoacidosis.

Ddylai pobl â diabetes ddim bwyta bananas na grawnwin

Mae pob math o ffrwythau a llysiau'n arbennig o dda i chi. Trwy fwyta rhagor ohonyn nhw, gallwch chi leihau perygl clefyd y galon, rhai mathau o ganser, a phroblemau'r perfeddion. Dylech chi drïo bwyta o leiaf pum darn o ffrwythau a llysiau bob dydd. Bydd hefyd yn helpu sicrhau eich bod chi'n bwyta cymysgedd da o fwydydd.

Os oes gennych chi diabetes, ddylech chi ddim ond bwyta tipyn bach o fwydydd llaw startsh, fel bara, tatws a phasta

Anwir. Dylai pethau fel bara, tatws, grawnfwyd, chapatis, yams, reis a phasta fod yn sail i bob pryd o fwyd gewch chi. Mae hyn oherwydd bod bwydydd fel hyn yn helpu cadw lefelau glwcos eich gwaed yn gyson. Mae bwydydd grawn cyfan (wholemeal neu wholegrain) sy'n llawn startsh hefyd yn llawn ffeibr, sy'n helpu cadw'ch perfeddion yn iach.

Dylai pobl â diabetes fwyta bwydydd 'diabetic' arbennig

Does dim budd i'w gael o fathau 'diabetic' arbennig o fwydydd. Mae nhw'n codi lefel glwcos y gwaed, yn cynnwys llawn cymaint o fraster a chalorïau, fel arfer yn ddrutach, a hefyd yn gallu llacio'ch perfeddion. Mae'r deiet iachus i bobl â diabetes yr un peth â'r un i bawb arall – heb ond ychydig bach o fraster, halen a siwgr, gyda phrydau bwyd wedi'u seilio ar fwydydd llawn startsh fel bara a phasta, a digon o lysiau a ffrwythau.

Os oes diabetes gennych chi, byddwch chi'n methu gwneud rhai swyddi

Ddylai diabetes ddim bod yn rhwystr i chi gael swydd a'i chadw. Er hynny, hyd yn oed ers pasio'r Ddeddf Anffafriaeth ar Sail Anabledd (DDA), mae pobl â diabetes yn dal i gael eu gwahardd yn anheg o rai meysydd gwaith. Mae Diabetes UK yn ymgyrchu yn erbyn y fath waharddiadau, ac yn galw am i bobl â diabetes yn cael eu hasesu'n feddygol fel unigolion ar gyfer swyddi. Dyma'r ffordd resymol, ddiogel a theg i asesu darpar staff, ac mae tystiolaeth gref o'i phlaid.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk